Wielki Piątek to dzień, w którym od najdawniejszych czasów Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Euchary­stycznej. Wspólnota wiernych pozostaje z Panem podejmującym Mękę dla zba­wienia świata. Jest z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym, przeżywa z Nim pojmanie i sąd, idzie ze Zbawicielem drogą krzyżową, pozostaje przy Nim na Kalwarii i przeżywa milczenie grobu.

Liturgia Wielkiego Piątku jest bardzo bogata w swoją treść. Liturgia Słowa wprowadza nas w tajemnicę męki Pana. Chrystus umarł za wszystkich, dlatego w tym dniu Kościół zgod­nie ze swą najstarszą tradycją zanosi wielką modlitwę do Boga za cały Kościół i świat. Następnie, w adoracji krzyża wierni wyrażają swoje uwielbienie i wdzięczność Temu, który na krzyżu dokonał naszego Zbawie­nia. W komunii, będącej pokarmem nowego i wiecz­nego życia, wyjednanego przez krzyż, łączymy się z Chrystu­sem, który za nas umarł, a w procesji do Grobu Bożego trwamy na modlitwie, rozważając w osobistej modlitwie mi­sterium męki i śmierci Chrystusa, który przynosi wyzwolenie całemu światu.