INFORMACJE OGÓLNE

Godziny dla zwiedzających:
dni powszednie: 10.00 – 17:00, sezon letni : 14.00-14.00, sezon zimowy.
niedziele i święta: 14:00 – 17:00.

1. Podczas trwania Mszy św., pogrzebów, ślubów, nabożeństw pokutnych i okresowych, katechez oraz 30 minut przed ich rozpoczęciem nie ma możliwości zwiedzania Fary.

W związku z okresowymi pracami konserwatorskimi i porządkowymi prowadzonymi na terenie Fary , Parafia zastrzega sobie prawo do ich okresowego zamknięcia dla ruchu turystycznego jak i zmiany godzin zwiedzania.

2. Wstęp do kościoła jest bezpłatny.
3. Wejście do Fary jest możliwe najpóźniej do 30 minut przed godziną zamknięcia.

INFORMACJE PORZĄDKOWE

1. Zwiedzając Farę należy:
– zachować ciszę,
– wyłączyć telefony komórkowe,
– mieć godny strój (zakryte ramiona i plecy).

2. W Farze obowiązuje zakaz:
– zwiedzania podczas trwania nabożeństw,
– spożywania posiłków i napojów, żucia gum,
– wprowadzania zwierząt,
– wygłaszania wykładów, prowadzenia zajęć szkolnych lub akademickich bez zgody Parafii,
– noszenia nakryć głowy przez mężczyzn.

3. Zabrania się wstępu do Fary osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania i normy bezpieczeństwa oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach sakralnych.
4. Do zwiedzania przeznaczona jest nawa główna i kaplice boczne kościoła i chór parafialny..
5. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników obsługi Fary.

REGULAMIN DLA GRUP

1. Grupę zorganizowaną tworzy co najmniej 11 osób i opiekunowie.
2. Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie.

Do ich obowiązków należy:
– dbanie o bezpieczeństwo grupy,
– zwracanie uwagi na kulturę osobistą grupy,
– stosowanie się do poleceń pracowników Fary.

3. Grupy zorganizowane oprowadzać po Farze może jedynie przewodnik posiadający uprawnienia nadane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, zwany niżej „przewodnikiem”.
4. Przewodnik powinien posiadać identyfikator zawieszony w widocznym miejscu.
5. Przewodnik powinien stosować się do poleceń pracowników obsługi Fary.
6. Przewodnik odpowiada za zachowanie i kulturę osobistą osób, które są przez niego oprowadzane po Farze.
7. Historię kościoła opowiadamy na zewnątrz Fary . Wewnątrz zachowujemy ciszę zwracając uwagę na rzeczy najistotniejsze.
8. Zostawiamy czas na modlitwę lub indywidualne zwiedzania