POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN STRONY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym ul. Zamkowa 6 24-120 Kazimierz Dolny Polska woj. lubelskie, zwana dalej „FARA” Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kancelaria @kazimierz-fara.pl.

Ochrona Danych

FARA chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: kancelaria @kazimierz-fara.pl.. Zastrzegamy, iż na odpowiedź na Państwa zapytanie FARA ma 14 dni roboczych, licząc od dnia następnego od daty złożenia zapytania.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, FARA przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem w różnych celach, między innymi takich jak:

 • realizacji podstawowej działalności duszpasterskiej,
 • możliwości odebrania darowizny poprzez płatność online na naszej stronie internetowej
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • pośredniczenia w zawieraniu oraz realizacji umów zawartych z FARA,
 • udzielenia odpowiedzi

Podstawą prawną przetwarzania danych do wyżej wymienionych celów jest:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes

Cookies

 1. FARA na swojej stronie internetowej, tak jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, tablecie, telefonie, lub  innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook).
 2. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Zgoda na korzystanie z pliku Cookies jest dobrowolona, jednakże uprzejmie informujemy, iż wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia/ ograniczenia
  w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń
  w polubieniu strony na Facebooku etc.

Prawo wycofania zgody

 1. Wedle własnego uznania mogą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych cofnąć jeżeli odbywało się ono na podstawie zgody.
 2. W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o:
 3. skontaktowanie się z FARĄ korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej FARY lub,
 4. usunięcie dobrowolnie zamieszczonej opinii.
 5. Do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dotychczasowe przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie obowiązującym prawem.

Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne.
 2. Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie konieczne jest podanie numeru telefonu – bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
 3. Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać powiadomienia smsem lub pocztą elektroniczną, konieczne jest podanie numeru telefonu czy adresu e-mail.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość podmiotów, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co może wiązać się z koniecznością przekazania danych osobowych. W takim przypadku, Państwa dane osobowe przekazujemy współpracującym z nami firmom na podstawie umowy powierzenia danych osobowych po upewnieniu się, że dany podmiot spełnia wymogi mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych.
 2. Dodatkowo może wystąpić sytuacja, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu (np. wyrok sądu) będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Jak wszyscy, zarówno podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, korzystamy z różnych popularnie dostępnych usług, technologii i aplikacji, oferowanych przez takie podmioty, jak Google, Microsoft,  Facebook, itp. Ze względu na to, iż Firmy te mają swoje siedziby poza obszarem Unii Europejskiej są traktowane jako państwa trzecie, i co do zasady nie obowiązują ich przepisy RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  • trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia
   i wykonania umowy;
  • 3 lat lub 10 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, kto jest stroną: obie tylko przedsiębiorcy, czy też nie);
  • 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wynikających z przepisów prawa podatkowego;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat
   – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata
   – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 3. Okresy w latach liczymy od 1 stycznia następnego roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
 • wglądu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania/edytowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. W niektórych przypadkach na podstawie odrębnych przepisów, możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu spełnienia żądania do wymienionych powyżej.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą jednak Państwo pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, w przypadku gdy wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez skontaktowanie się z FARĄ korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej FARY.


Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.