Wielki Piątek to dzień, w którym od najdawniejszych czasów Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Euchary­stycznej. Wspólnota wiernych pozostaje z Panem podejmującym Mękę dla zba­wienia świata. Jest z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym, przeżywa z Nim pojmanie i sąd, idzie ze Zbawicielem drogą krzyżową, pozostaje przy Nim na Kalwarii i przeżywa milczenie grobu.

Liturgię poprzedza wejście prezbitera wraz z asystą w całkowitej ciszy, oraz niezwykły w naszych czasach gest uni­żenia i adoracji. Celebrans pada na twarz przed ołtarzem, by w ten sposób wyrazić pokorne uwielbienie wobec tak wiel­kiego Misterium, które nie da się do końca pojąć i zawrzeć w słowach. Oto Syn Boży przyjmuje największe uniżenie i cier­pienie, aby ludzkość na nowo pojednać z Ojcem. Ten gest ce­lebransa jest tylko zewnętrznym znakiem tego, co winno być jego wewnętrzną treścią. Wobec wielkiego miłosierdzia Bo­ga, człowiek może odpowiedzieć Mu tylko uznaniem własnej niegodności i całkowitym oddaniem się Temu, który oddał siebie za odkupienie całej ludzkości.

Liturgia słowa wprowadza nas w tajemnicę męki Pana. Chrystus umarł za wszystkich, dlatego w tym dniu Kościół zgod­nie ze swą najstarszą tradycją zanosi wielką modlitwę do Boga za cały Kościół i świat. Uroczyste odsłonięcie i ukazanie krzyża przypomina prawdę, że od kiedy zawisł na nim Chrystus, przestał być znakiem hańby. Stał się miejscem największego zwycięstwa w historii, zwycięstwa nad niepokonanym dotąd grzechem i śmiercią. Przyjęcie Komunii świętej jest aktem włączenia się w Ofiarę Chrystusa.

Liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Bożego. Trwając na modlitwie, rozważamy Mi­sterium Męki i Śmierci Chrystusa, która przyniosła wyzwolenie całemu światu. Jego śmierć to zwycięstwo nad naszą śmiercią wieczną, a Jego Zmartwychwstanie to przyczyna i gwarancja naszego przyszłego zmartwychwstania i życia w chwale. Naszą uwagę koncentrujmy przede wszystkim na wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament, bo Grób Pański jest wypełniony prawdziwą obecnością żywego Chrystusa.