Pomimo pandemii realizujemy najważniejsze zadania wynikające z misji Kościoła – trwamy na modlitwie, sprawujemy sakramenty i przygotowujemy do ich przyjęcia. Ważnym momentem dla młodzieży, przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, była sobotnia celebracja, w trakcie której kandydaci potwierdzili swoją wolę trwania w Kościele, poprzez uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego, poprzedzone liturgią słowa Bożego. Kandydaci kontynuują…